VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú vzťahy zmluvných strán kúpnej zmluvy (ďalej len “Zmluva” v príslušnom gramatickom tvare)  medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej, ktorý je koncovým užívateľom (ďalej len “Kupujúci” v príslušnom gramatickom tvare).

Predávajúcim je spoločnosť WM Services s. r. o., so sídlom Račianska 1506/19 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52033724, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 132495/B (ďalej len “Predávajúci” v príslušnom gramatickom tvare).

Predmetom Zmluvy je nákup tovaru a služieb cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke https://www.bolotitotreba.sk/, ktorú prevádzkuje Predávajúci.

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP zoznámil, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok. Potvrdenie objednávky zaslané na zadaný e-mail pri objednávke tovaru je elektronickým daňovým dokladom, iná forma daňového dokladu je papierový daňový doklad odovzdaný pri prevzatí tovaru. Kópia VOP bude zaslaná kupujúcemu, ako príloha potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke v znení platnom a účinnom v čase odoslania objednávky. Kupujúci s týmto súhlasí.

Právne vzťahy so spotrebiteľom výslovne neupravené v rámci týchto VOP a Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutia služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, má prednosť text zmluvy. 

Dozorným orgánom je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava Odbor výkonu dozoru. Tel.kontakt: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

Kupujúci môže adresovať svoje sťažnosti u Predávajúceho na e-mail Predávajúceho: ahoj@bolotitotreba.sk alebo sa obrátiť na dozorové orgány a orgány vykonávajúce štátny dohľad.

Registrácia, objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Registrácia 

Predávajúci zaregistruje účet Kupujúceho po zadaní e-mailovej adresy a hesla pri objednávke. Kupujúci má kedykoľvek možnosť zmeniť si heslo alebo účet vymazať. Ak už z objednávky povinné údaje o Kupujúcom, ako najmä meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa, či iné údaje, ak si to vyžaduje webové rozhranie web stránky, nie sú známe, doplní ich Kupujúci dodatočne. Všetky zadané údaje je možné upravovať, okrem e-mailovej adresy. Pri záväznom vytvorení objednávky nie je nevyhnutné registrovať sa, ak to povoľuje webové rozhranie obchodu. Vytvorenie účtu umožňuje vidieť históriu objednávok, jednoduchšie objednávanie bez povinnosti zadávania všetkých údajov pri každej objednávke, či uplatňovanie zliav v zmysle vernostného programu a iné. Kupujúci sa môže registrovať aj pred objednaním tovaru, tým, že vyplní údaje, ktoré webové rozhranie obchodu označuje ako povinné.

Objednávanie tovaru a kúpna zmluva

Objednaním tovaru Kupujúci berie na vedomie, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bezodkladne po spracovaní objednávky Predávajúcim Kupujúcemu bude zaslané potvrdenie objednávky na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho. Potvrdenie bude obsahovať číslo objednávky, názov špecifikácia tovaru, množstvo, cena tovaru a náklady na doručenie, spôsob platby, údaj o odhadovanom čase doručenia, miesto doručenia tovaru, údaje o Predávajúcom a iné.

Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho a následným odoslaním akceptačného e-mailu Predávajúcim, potvrdzujúceho prijatie objednávky Kupujúceho. Vykonaním týchto úkonov obe zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a zodpovedá to ich skutočnej vôli.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými vo VOP. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný znášať náklady spojené s vrátením tovaru. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť prostredníctvom poštového poskytovateľa.

Vzťahy a prípadné spory medzi zmluvnými stranami vzniknuté na základe kúpnej zmluvy sa budú riadiť výlučne podľa práva Slovenskej republiky. Zmluva je formulovaná a uzatvorená v Slovenskom jazyku. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom kúpy a Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu. Prevzatím tovaru prechádza vlastnícke právo na Kupujúceho, ktorému musí predchádzať zaplatenie kúpnej ceny. Predávajúci zabezpečí, že Kupujúcemu bude odovzdaný zabalený tovar v dohodnutej miere, množstve, akosti alebo hmotnosti a bez vád.

Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej 5 rokov od momentu uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných zákonov. Uzatvorená zmluva nie je prístupná tretím osobám.

Ceny

Ceny tovarov a služieb sú na internetovej stránke obchodu uvádzané vrátane DPH a vrátane všetkých zákonných poplatkov. Tieto ceny sú konečné. Náklady spojené s dodaním tovaru sa líšia v závislosti od zvoleného poskytovateľa, spôsobu dopravy a spôsobu platby. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného pri jednotlivom produkte alebo do vypredania zásob. Kupujúci má právo využiť zľavový kód k produktom podľa inštrukcie uvedenej pri poskytnutí zľavového kódu.

Kupujúci získa určenú zľavu na prvú objednávku v prípade, ak sa dobrovoľne prostredníctvom e-mailovej adresy rozhodne odoberať newsletter, zasielaný Predávajúcim. Po prihlásení do odberu newsletteru bude Kupujúcemu doručený zľavový kupón na uplatnenie tejto zľavy. Kupujúci sa môže kedykoľvek slobodne a dobrovoľne, bez poplatku rozhodnúť odhlásiť z odberu newsletteru. Výška zľavy mu bude vopred známa z webovej stránky Predávajúceho. 

V prípade zverejnenia chybnej ceny na internetovej stránke Predávajúceho z dôvodu interného chybného uvedenia, Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj po obdržaní objednávku  potvrdzujúceho e-mailu Kupujúcim. Predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho. Chybná cena produktu môže byť zverejnená najmä nasledovná:

 1. Na cene produktu je zjavná chyba, ako napr. chýbajúca číslica, či číslica navyše
 2. Cena produktu je na prvý pohľad nesprávna

Predávajúci upozorňuje, že každý podozrivo lacný produkt je zlacnený, akciový alebo vo výpredaji, len ak je tak označený, inak v prípade pochybností, či tovar je naozaj zlacnený, akciový, vo výpredaji alebo naopak ide o chybu v cene tovaru, je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho na e-mailovej adrese: ahoj@bolotitotreba.sk a overiť si správnosť ceny. 

Zlacnené, akciové a výpredajové ceny tovarov sú platné do vypredania zásob alebo do dátumu uvedeného v detailoch titulu. 

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť Zmluvu za neplatne uzatvorenú, v prípade, že došlo k zneužitiu osobných údajov, platobnej karty a iných podobných údajov alebo v prípade zásahu správneho, či iného orgánu. O zmienenom postupe bude Kupujúci informovaný. Rovnako Predávajúci má právo prehlásiť Zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak bol nesprávne alebo neoprávnene použitý zľavový kód, najčastejšími prípadmi je uplatnenie zľavového kódu na iný tovar, ako bol určený, kód, ktorý už bol predtým použitý alebo v rozpore s možnosťou sčítania viacerých zliav bol sčítaný s inou zľavou a iné.

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo na zmenu výšky zľavy a to v prípade, ak došlo k chybnej kalkulacii zľavy v systéme objednávok. Predávajúci je zároveň povinný túto zmenu oznámiť Kupujúcemu v čase pred vybavením objednávky Kupujúceho.

Vernostný program

Na základe vernostného programu si môže registrovaný Kupujúci uplatniť nárok na zľavu z tovaru pri ďalšom realizovanom nákupe. Za každú sumu 1EUR,- zaplatenú za nákup, bez započítania poplatku za dopravu, balné a iné súvisiace poplatky, ktoré nesúvisia s cenou tovaru, získa registrovaný kupujúci 1 bod. Za každý nazbieraný bod, má registrovaný kupujúci nárok uplatniť si zľavu z tovaru 0.03EUR,- pri ďalšom nákupe. Zľavu získanú na základe vernostného programu nie je možné kombinovať s inou zľavou, či zľavovým kupónom. Maximálna výška uplatnenej zľavy v rámci vernostného programu je do výšky 15% z celkovej sumy objednávky, do ktorej sa nezapočítava poplatok za dopravu, balné a iné súvisiace poplatky, ktoré nesúvisia s cenou tovaru.

Spôsob platby

Pri nákupe je akceptovateľná:

 1. Platba platobnou kartou on-line cez internetové rozhranie banky prostredníctvom platormy http://www.stripe.com/
 2. Platba v hotovosti na dobierku pri doručení tovaru, avšak iba do maximálnej výšky 100 EUR,- (slovom sto eur) s účtovaným poplatkom vo výške 1,50 EUR,- s DPH.

V prípade nákupu lístkov na podujatia, digitálneho obsahu, či iných elektronických produktov je možná len platba kartou.

Predávajúci je vlastníkom predávaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia a prevzatia tovaru, pričom nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho už prevzatím tovaru Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na ponúknutie vybraných spôsobov platby podľa vlastného uváženia.

Poštovné a balné 

Predávajúci doručuje tovar výlučne v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Miestom dodania tovaru je Kupujúcim určená adresa alebo určené odberné miesto siete Zásielkovňa.

Na území Slovenskej republiky je tovar doručovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, Slovenskej pošty s doručením na adresu alebo doručením v rámci siete Zásielkovňa. 

Doba doručenia Kuriérskou spoločnosťou je odhadom do 5 dni odo dňa prijatia objednávky. Cena za doručenie je 4,50 EUR,- s DPH.

Doba doručenia Slovenskou poštou na pobočku Slovenskej pošty je odhadom do 5 dni odo dňa prijatia objednávky. Cena za doručenie je 3,90 EUR,- s DPH.

Doba doručenia na adresu odberného miesta siete Zásielkovňa je odhadom do 5 dni odo dňa prijatia objednávky. Cena za doručenie je 3 EUR,- s DPH.

V cene doručenia je zahrnuté balné. Iné poplatky za poštovné a balné účtované nie sú, okrem prípadu, keď na žiadosť Kupujúceho je tovar rozdelený na viac zásielok, v tomto prípade je každá zo zásielok účtovaná samostatne, prípadne ak si Kupujúci zvolí spôsob platby na dobierku, za ktorý je účtovaný poplatok 1,50 EUR,- s DPH.

V prípade nákupu v hodnote nad 35 EUR,- s DPH je poštovné a balné zdarma pre dopravu Zásielkovňou a náklady spojené s doručením hradí Predávajúci. 

V prípade zásahu vyššej moci, uvedenia nesprávnej alebo chybnej adresy Kupujúcim, prípadne v dôsledku výpadku informačného systému, Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Ak tovar alebo časť tovaru nie je možné dodať do vyššie uvedených lehôt, Predávajúci o tom informuje Kupujúceho a stanoví dodatočný predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. 

V prípade, ak Predávajúci nezabezpečí dodanie tovaru ani v dodatočnom termíne, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a v prípade, že Kupujúci vopred uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, je Predávajúci povinný vrátiť uhradenú kúpnu cenu do 14 dní.

Kupujúci je povinný prevziať tovar dodaný v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, prípadne zabezpečiť jeho prevzatie.

Ak Kupujúci neprevezme tovar a ten je následne vrátený Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu vynaložených nákladov spojených s doručovaním, balným a vrátením tovaru.

Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať, či nebol poškodený obal tovaru a či je bez vád. Akonáhle má tovar viditeľné poškodenia, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať.

Zodpovednosť za vady a reklamácia

Za vady, ktoré sa vyskytnú až do prevzatia tovaru Kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Rovnako Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré vzniknú v záručnej dobe po prevzatí tovaru, pričom vadou nie je zmena vlastností tovaru v záručnej dobe, ktorá bola spôsobená opotrebením, či nesprávnym používaním alebo nesprávnym zásahom. 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru a trvá po dobu 24 mesiacov. Uplatňovanie práv v súvislosti so zodpovednosťou za vady sa realizujú v súlade s Reklamačným poriadkom. Predávajúceho a predpismi Slovenskej republiky. Nákupný doklad slúži, ako záručný list.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy:

 1. Pri zásielkovom predaji do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru, bez udania dôvodu v zmysle § 7 ods.1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, pričom je nevyhnutné v uvedenej lehote poslať sprievodný list s číslom faktúry, popisom tovaru alebo služby podľa postupu uvedeného nižšie.
 2. V prípade vadného plnenia, ak vznikne nárok. Bližšie špecifikácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku. 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a/alebo ani požadovať výmenu tovaru:

 1. Ak tovar vrátený alebo zaslaný na výmenu nezodpovedá stavu, v akom ho Kupujúci prevzal, prípadne tovar vykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia v dôsledku pričinenia Kupujúceho, to však neplatí, ak opotrebenie alebo poškodenie nespôsobil Kupujúci a bez dôvodných pochybností to preukáže.
 2. Ak predmetom zmluvy je dôvod uvedený v § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 a to najmä:
  1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  3. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  4. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  5. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty zakúpeného tovaru v prípade, že k tomu došlo v dôsledku iného než obvyklého zaobchádzanie s týmto tovarom s ohľadom na jeho vlastnosti a povahu. Ak Kupujúci pošle nekompletný tovar alebo tovar so zníženou hodnotou, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie čiastky odpovedajúcej výšku zníženia tovaru v súlade s § 10 ods.4 zákona č.102/2014 Z.z.

Postup pri vrátení tovaru a peňazí a pri výmene tovaru

 1. Pri vrátení tovaru a peňazí do balíka s tovarom na vrátene vložte kópiu faktúry a sprievodný dokument v znení:

“Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.” Spolu s týmto textom uveďte číslo faktúry, popis tovaru alebo služby, dôvod odstúpenia, ak sa nejedná o odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu podľa §7 ods.1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, adresu, e-mail, telefonický kontakt, spôsob vrátenia peňazí. Po prevzatí vráteného tovaru Predávajúcim vám bude vrátená suma vo výške ceny zakúpeného tovaru a nákladov spojených s dopravou.  

 • Pri výmene tovaru do balíka s tovarom na výmenu vložte kópiu faktúry a sprievodný dokument v znení:

“Žiadam výmenu tovaru za ….”. Spolu s týmto textom uveďte číslo faktúry, popis tovaru alebo služby, adresu, e-mail, telefonický kontakt,. Kupujúci môže vymeniť zakúpený tovar, za akýkoľvek dostupný tovar v ponuke. V prípade výmeny tovaru za tovar s nižšou cenou bude suma rozdielu vrátená, zároveň v prípade výmeny tovaru, za tovar s vyššou cenou je nevyhnutné zaplatiť rozdiel v cene Predávajúcemu pri doručení tovaru alebo prostredníctvom inej dostupnej možnosti. Prvú výmenu jednotlivého tovaru vykoná Predávajúci bez poplatku za poštovné a balné, pričom Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uhradiť poplatky spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu.

 • Zasielanie tovaru na adresu:

Vrátený tovar alebo tovar zaslaný na výmenu zasielajte na adresu:

Bolo ti to treba,

Dedovec 1843/361,

017 01 Považská Bystrica

Vrátený tovar alebo tovar zaslaný na výmenu, ktorý bude zaslaný späť na dobierku má Predávajúci právo neprijať. Ak Kupujúci spolu s tovarom obdržal darček, je nevyhnutné tento darček vracať, pretože vrátením tovaru sa darovacia zmluva stáva neúčinná a Kupujúci je povinný vrátiť všetky súvisiace darčeky, ktoré mu boli poskytnuté a všetko o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky vrátené nebudú, pôjde o bezdôvodné obohatenie Kupujúceho a ak vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia nebude možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu v obvyklej výške ceny daných produktov.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy:

 1. V prípadoch stanovených zákonom
 2. V prípade zjavnej chyby v cene tovaru do 14 dní od dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom je povinný o tom informovať Kupujúceho a v prípade zaplatenia kúpnej ceny alebo jej časti je povinný túto čiastku vrátiť späť Kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s ochranou a spracovaním osobných údajov budú uplatnené tieto Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov.

Alternatívne riešenie sporov

Možnosť riešenia sporov Kupujúceho s Predávajúcim nie je obmedzená len na súdnu formu, ale je možné spory riešiť aj mimosúdnou cestou. V prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom dodania tovaru a služieb, vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má Kupujúci možnosť kontaktovania Predávajúceho so žiadosťou o nápravu na emailovej adrese: ahoj@bolotitotreba.sk. Ak na túto žiadosť Predávajúci do 30 dní neodpovie alebo odpovie zamietavo, môže Kupujúci v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

Alternatívne riešenie sporov je určené len spotrebiteľovi, ktorého zákon č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, definuje ako fyzickú osobu, osobu ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania; spotrebiteľom na účely alternatívneho riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu, ak ide o spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa osobitného predpisu, sa rozumie aj spotrebiteľ podľa osobitného predpisu.

Subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 alebo v prípade riešenia sporov online, môže Kupujúci využiť platformu zriadenú Európskou Komisiou na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Návrh môže Kupujúci podať v zmysle §12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou WM Services s. r. o. a Kupujúcim, pričom sú záväzné pre obe zmluvné strany. Právne vzťahy vzniknuté Zmluvou sa riadia ustanoveniami VOP, Reklamačným poriadkom, Podmienkami ochrany a spracovania osobných údajov a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Kontaktnou e-mailovou adresou spoločnosti WM Services s. r. o. je  ahoj@bolotitotreba.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2020.

Predávajúci si vyhradzuje právo VOP zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny nadobúdaju platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke https://www.bolotitotreba.sk/. 3 

ZATVOR

Značky

Dajte mi vedieť, keď produkt naskladníte Keď bude produkt u nás, pošleme ti email. Nemalo by to trvať dlhšie ako 5 dní. Odoslaním súhlasíš so spracovaním osobných údajov.

Pridané do košíka!

Add to cart