Základné ustanovenia

Správcom poskytnutých osobných údajov je WM Services s. r. o., so sídlom Račianska 1506/19 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52033724, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 132495/B (ďalej len “Správca” v príslušnom gramatickom tvare).

Správa, zhromažďovanie, zmena, používanie a uchovanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a fakturačná adresa, adresa doručenia, bankový účet, IP adresa a ak je to nevyhnutné aj obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH a sídlo, zároveň u registrovaného užívateľa aj dátum narodenia, heslo, ktorého účelom je zabezpečenie účtu kupujúceho a jednoduchšie opätovné prihlásenie a prihlasovacie údaje a údaje zmluvných práv a povinností, za účelom registrácie, poskytnutí služieb, doručenia kúpeného tovaru a na štatistické, účtovné, prieskumné účely, podporu marketingu, meranie efektivity reklamných oznámení, sledovanie návštevnosti webových stránok a štatistík predaja, či ďalšie údaje, dobrovoľne zadané Kupujúcim. 

Dotknutá osoba môže zmeniť údaje uvedené pri registrácií za akýchkoľvek podmienok, okrem e-mailovej adresy, ktorá slúži ako prístupový údaj k účtu dotknutej osoby. 

Poskytnutý e-mail Predávajúci využíva okrem informácií o objednávke aj na zasielanie a šírenie obchodných oznámení formou newsletteru. Dotknutá osoba má vždy možnosť jednoducho a bez poplatku vyjadriť odmietavé stanovisko k zasielaniu newsletteru, na základe ktorého jej už viac bez novej žiadosti nebudú zasielané newslettre. 

Návštevník internetovej stránky https://www.bolotitotreba.sk/ sa môže dobrovoľne prihlásiť do odberu noviniek a newsletteru, pričom Správca bude v dôsledku prihlásenia spracovávať údaje v rozsahu meno a e-mail.

Za účelom dosiahnutia čo najväčšej transparentnosti a atraktívnosti súťaže organizovanej Správcom, udeľuje dotknutá osoba Správcovi licenciu v územne a vecne neobmedzenom rozsahu na vizuálne alebo audiovizuálne dielo (fotografiu, video a pod.) súťažiaceho na reklamné a marketingové účely a iné nevyhnutné účely v súvislosti so súťažou, čím je možné naplniť oprávnený záujem spočívajúci v dosiahnutí čo najväčšej dôveryhodnosti marketingových súťaží. Proti tejto forme spracovania osobných údajov môže dotknutá osoba namietať na e-mailovej adrese: ahoj@bolotitotreba.sk

V prípade poskytovania zákazníckeho servisu a vybavovania podnetov a otázok dotknutých osôb, je nevyhnutné, aby Správca spracoval osobné údaje osoby, ktorá sa na zákaznícky servis obrátila, prípadne adresovala podnety a otázky správcovi.

Tieto údaje budú zverejnené tretím stranám len v nevyhnutnej miere a to len za účelom IT servisu internetovej stránky https://www.bolotitotreba.sk/ a jej podstránok, prípadne za účelom riadneho vybavenia objednávky a doručenia tovaru.

Správca je oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy, ktorej Kupujúci bol jednou zo zmluvných strán a to za účelom fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnuté služby.

Zároveň je možné spracovávať údaje o používaní webovej stránky, ktoré môžu obsahovať IP adresu, webový prehliadač a jeho verziu, dĺžku návštevy, geografickú polohu, operačný systém, referenčný zdroj, navigačné cesty a zobrazenia stránok, podobne aj informácie o frekvencii a vzorci používania služieb a časovaní, prostredníctvom Google Analytics. Účelom je analýza používania webovej stránky a služieb s ňou spojených na základe súhlasu a záujmu monitoringu a zlepšenia webovej stránky a jej služieb. Zároveň môžu byť spracúvané údaje v súvislosti s akoukoľvek komunikáciou, ktorá môže obsahovať aj vami uvedené kontaktné údaje. 

Google Analytics je webová analytická služba, prostredníctvom ktorej sa vykonáva analýza zhromaždených a zozbieraných údajov o správaní návštevníkov webových stránok a stránok z ktorých dotknutá osoba prišla, ktoré navštívila a ktoré sa jej zobrazili, najmä za účelom optimalizácie webovej stránky a vykonávanie analýz. Google Analytics je služba, ktorej operátorom je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Využívanie služby Google Analytics zahŕňa aj umiestňovanie súboru cookie do systému informačných technológií subjektu údajov. Súbory cookies sa dajú vo všeobecnosti definovať ako textové súbory uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača. Súhlasom s nastavením súboru cookie je udelený súhlas spoločnosti Google na analýzu používania našej webovej stránky. Súbor cookie vykonáva ukladanie osobných údajov o čase a mieste prístupu, či frekvenciu návštev. Tieto údaje sú odoslané a uchovávané spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických a zároveň môžu byť poskytnuté tretím stranám. 

Súbory cookies nie sú škodlivé a neobsahujú žiadne vírusy. Dotknutá osoba môže však kedykoľvek úpravou používaného internetového prehliadaču zabrániť a odmietnúť používanie súboru cookie, prípadne súbory cookie vymazať. Dotknutá osoba môže vzniesť námietky na spracovanie údajov spoločnosti Google. Ďalšie informácie, definície a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google je možné nájsť na stránke:

  1. https://policies.google.com/privacy?hl=sk,
  2. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/,
  3. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.

 

Súbory cookies môže využívať aj subjekt využívajúci reklamný priestor na webovej stránke a iní partneri Správcu. 

Za účelom zlepšovania služieb Správcu, je Správca oprávnený používať nástroje A/B testovania na testovanie rôznych variantov, Facebook Analytics, Facebook pixel a zobrazovať na iných stránkach produkty, ktoré priamo zodpovedajú potrebám a záujmom dotknutej osoby na základe správania na webovej stránke a histórií objednávok dotknutej osoby.

 

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci, ako dotknutá osoba, udeľuje súhlas na správu, zhromažďovanie, zmenu, používanie a uchovanie osobných údajov v súlade s týmito ustanoveniami a zároveň potvrdzuje, že bol o udelení tohto súhlasu a spôsobe nakladania s osobnými údajmi informovaný, zároveň dotknutá osoba potvrdzuje, že bola informovaná o zbere a spracovaní osobných údajov bez poskytnutia súhlasu v procese uzatvárania a plnenia Kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, kde dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Ak Predávajúcemu poskytuje dotknutá osoba údaje o tretích osobách, je povinnosťou dotknutej osoby túto osobu o tom informovať a zistiť jej súhlas s týmito uvedenými podmienkami ochrany osobných údajov.

Súhlas podľa týchto ustanovení je možné kedykoľvek odvolať alebo požiadať o vymazanie osobných údajov. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu, prípadne žiadosť o informovanie sa o rozsahu a účelu spracúvaní údajov, opravu a doplnenie nesprávnych údajov, pošlite na e-mailovú adresu: ahoj@bolotitotreba.sk alebo na adresu sídla právnickej osoby: WM Services s. r. o., so sídlom Račianska 1506/19 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 

 

Ako dotknutá osoba ste oprávnený/á podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov. Dozorový orgán na podávanie sťažností je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Doba spracúvania je určená na základe príslušného zákonného predpisu, nie však viac ako 10 rokov. 

ZATVOR

Značky

Dajte mi vedieť, keď produkt naskladníte Keď bude produkt u nás, pošleme ti email. Nemalo by to trvať dlhšie ako 5 dní. Odoslaním súhlasíš so spracovaním osobných údajov.

Pridané do košíka!

Add to cart